IT KU
A หน้าหลัก
1 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
2 ระบบคอมพิวเตอร์
3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ระบบปฏิบัติการ
6 ระบบจำนวน
7 สถาปัตยกรรมข้อมูล
8 การประมวลผลข้อมูล
9 ภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
10 แนะนำอินเตอร์เน็ต,แนะนำการสื่อสารข้อมูล,การสื่อสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ต
11 วิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
B ผู้จัดทำ


บทที่ 9 ภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมComputer  language  and  Algorithm
ภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม

อัลกอริทึม
อัลกอริทึม  หมายถึง  ขั้นตอนวิธี  ที่อธิบายว่างานๆนั้นทำอย่างไร  ซึ่งประกอบด้วยลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนจบ  จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ

วิธีการสร้างอัลกอริทึม
ในการสร้างอัลกอริทึมเพื่อใช้งานทางคอมพิวเตอร์  สามารถสร้างได้หลายวิธี ซึ่งประกอบด้วย
1.   การบรรยาย   (Narrative  Description)
2.   การเขียนผังงาน  (Flowchart)
3.   การเขียนซูโดโค้ด  (Pseudo  Code)

1.   การบรรยาย  (Narrative  Description)
เป็นวิธีที่ใช้บรรยายคำพูดเป็นตัวอักษร  ซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างง่ายสำหรับตัวผู้เขียน  แต่จะยากต่อการนำไปปฏิบัติตาม  เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการบรรยายที่กว้างเกินไป  ยื้ดเยื้อ  รวมถึงถ้อยคำบรรยายที่อาจตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
2.   การเขียนผังงาน  (Flowchart)
ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆโดยละเอียด  สามารถถ่ายทอดความเข้าใจหรือสื่อสารระหว่างกันได้ค่อนข้างชัดเจน  กล่าวคือจะมีการแสดงรายละเอียดของกิจกรรมการทำงานในทุกขั้นตอนของโปรแกรมว่าจะต้องทำอย่างไร  อีกทั้งผังงานโปรแกรมอาจนำเสนอได้หลายหน้าอีกด้วย
3.   การเขียนซูโดโค้ด  (Pseudo  Code)
ซูโดโค้ด  เป็นรหัสคำสั่งที่ไม่ใช่ชุดภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  แต่เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อจำลองคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างคำสั่งควบคุมของภาษาคอมพิวเตอร์นั้นต่อไป  แต่อย่างไรก็ตาม  ซูโดโค้ดนั้นมีความหมายใกล้เคียงกับภาษาระดับสูงมาก  จึงนิยมนำซูโดโค้ดมาเขียนต่อไปค่อนข้างง่ายนั่นเอง  สำหรับการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของซูโดโค้ดนั้น  ประโยคแรกจะประกาศชื่อของอัลกอริทึม  ต่อไปคือกระบวนการ  และประโยคสุดท้ายจะแสดงถึงจุดสิ้นสุดของอัลกอริทึมนั้น


คุณสมบัติของอัลกอริทึม อัลกอริทึม  ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆดังนี้
1.   เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์
2.   กฎเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทึมต้องไม่คลุมเครือ
3.   การประมวลผลต้องเป็นลำดับขั้นตอน
4.   กระบวนกการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดในปัญหา
5.   อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์Computer  Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษาปาสคาลสร้างขึ้นเพื่อใช้สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบ  ซึ่งจะใช้หลักของการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  (Structure  Programming)  ซึ่งจะช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรม ได้เร็ว  แก้ไข  ปรับปรุงที่ผิดพลาดได้ง่าย  และรวดเร็ว  นอกจากจะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบแล้ว   ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก  ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ  เช่น  งานธุรกิจ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาภาษาปาสคาล มีดังนี้
1.   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโปรแกรมให้แก่นักเขียนโปรแกรม
2.   เพื่อให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  และมีรูปแบบของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานและมีความคล้ายคลึงกับภาษาอื่น ๆ  ที่จะศึกษาต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของภาษาปาสคาล
1.   เป็นภาษาชั้นสูง  รูปแบบของคำสั่งมีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้ง่ายต่อการเขียน  และการจดจำเช่น  คำสั่ง READ ,  WRITE ,  IF ,  THEN  เป็นต้น
2.   ตัวโปรแกรมมีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง  (Structured  Programming)  ทำให้ง่ายต่อการศึกษา  และทำความเข้าใจ  หรือการแก้ไขโปรแกรม  และยังเป็นภาษาที่ใช้ได้ในหลายระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่เหมาะกับงานทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณที่ ซับซ้อน  งานทางด้านการศึกษา  ซึ่งเหมาะกับผู้ที่จะเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก  หรืองานทางด้าน ธุรกิจ แม้แต่งานด้านกราฟิกก็สามารถใช้ภาษาปาสคาลพัฒนาขึ้นมาได้


แหล่งอ้างอิง  สื่อการเรียนการสอนใน E-learning