บทที่ 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)การสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคม

        การสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคม เป็นกระบวนการส่งผ่านและรับสารสนเทศระยะไกลในรูปแบบของสัญญาณ แล้วแพร่กระจายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานดังนี้

        1. ผู้ส่งสาร(Sender)

        2. ตัวกลางหรือช่องทาง (Transmission medium)

        3. ผู้รับสาร(Receiver)

        การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์
 
ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

        ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้า
สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ

        1. สัญญาณอนาลอก(Analog Signal) เป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ เช่น สัญญาณเสียงในโทรศัพท์

        2. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal)ลักษณะสัญญาณถูกแบ่งเป็นช่วงๆ อย่างไม่ต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ
           - สถานะของบิต 0
           - สถานะของบิต 1
 

ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล

1. แบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)


 

2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex Transmission)


3. แบบสองทิศทาง
(Full Duplex Transmission)

ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล

- แบบมีสาย (Wired Media)

1. สายเกลียวคู่  (Twisted Pairs)
       
แบบที่ 1  : UTP (Unshielded Twisted Pair) มีความยืดหยุ่นสูงและ   
   
ราคาไม่แพง

    แบบที่ 2 : STP (Shield Twisted Pair) ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก

    ข้อดี
        - ราคาถูก
        - มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
       
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
    ข้อเสีย
        - ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
        - ระยะทางจำกัด

 2. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

    ข้อดี
        - ส่งข้อมูลได้ทั้งสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล
        - ส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง
    ข้อเสีย
        - ราคาสูงกว่าสายเกลียวคู่
        - มีสัญญาณรบกวนสูง

3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic Cable)

    ข้อดี
        - ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก
        - ส่งข้อมูลได้ระยะไกล
        - ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง
    ข้อเสีย
        - ราคาสูง ติดตั้งยาก
        - เส้นใยแก้วมีความเปราะบาง

- แบบไม่มีสาย (Wireless Media)

1. ระบบคลื่นไมโครเวฟ

 

    ข้อดี
    - ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายทำได้ไม่สะดวก
 
   - ราคาถูก ติดตั้งง่าย
 
   - อัตราการส่งข้อมูลสูง
   
ข้อเสีย

    - สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่าย

2.  ดาวเทียม  (Satellite)

    ข้อดี
 
  
- สัญญาณครอบคลุมได้ทั่วโลก
 
   - ค่าใช้จ่ายไม่ขึ้นอยู่กับระยะทาง
    ข้อเสีย
    - มีเวลาหน่วงในการส่งสัญญาณ
    - ลงทุนสูง

อินเตอร์เนต

        อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า International Network เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน

        คำว่า เครือข่าย หมายถึง

        1. การที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล (ทางตรง) และหรือสายโทรศัพท์ (ทางอ้อม)

        2. มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์

        3. มีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกัน

 
หน้าที่และความสำคัญของอินเตอร์เนต

        การสื่อสารในยุคปัจจุบันที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคไร้พรมแดนนั้น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่นี้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่

        อินเตอร์เน็ต ถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน ทั้งบันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ

        และเหตุผลสำคัญที่ทำให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลายคือ

        1. การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบปฏิบัติการกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

        2. อินเตอร์เน็ตไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารเดียวกันห่างกันคนละทวีป ข้อมูลก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้

        3. อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดรูปแบบของข้อมูล ซึ่งมีได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความอย่างเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงข้อมูลชนิดมัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบด้วยได้

        คำอื่นที่ใช้ในความหมายเดียวกับอินเตอร์เน็ต คือ Information Superhighway และ Cyberspace


 

อินเตอร์เนตในประเทศไทย

        ประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ที่มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้สามารถติต่อสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้

        พ.ศ.2533 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and Research Network : ThaiSARN)

        ในพ.ศ. 2535 สำนัก วิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2536 เนคเทคได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายข้อมูล ทำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ 2 วงจร หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายในระยะแรกๆ ได้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และต่อมาได้ขยายไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ สำหรับภาคเอกชน ได้มีการก่อตั้งบริษัทสำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เอกชนและบุคคลทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า ISP (Internet Service Providers) หลายราย เช่น ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (Internet Thailand) บริษัทเคเอสซีคอมเมอร์เชียลอินเตอร์เน็ตจำกัด (Internet KSC) บริษัทล็อกซเลย์อินฟอร์เมชันจำกัด (Loxinfo) เป็นต้น โดยในการพิจารณาเลือกใช้บริการจาก ISP เอกชนเหล่านี้ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

        1. อัตราค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี

        2. คำนวนคู่สายโทรศัพท์ ว่ามีให้ใช้ติดต่อมากเพียงพอหรือไม่ เพราะถ้ามีไม่มากก็จะเสียเวลารอคอยนานกว่าจะเชื่อมต่อได้

        3. ความเร็วของสายที่ใช้

        4. พื้นที่ในการให้บริการ ควรเลือกใช้ ISP ที่อยู่ในจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะเหมาะสมกว่า เพราะ ISP ส่วนใหญ่มักให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 

การเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เนต

        1. เชื่อมต่อกันโดยตรง(Direct conection) วิธีการเชื่อมต่อแบบนี้เป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด แต่เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายแพงที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะกับหน่วยงานขนาดใหญ่เพราะมีงบประมาณมากพอ การเชื่อมต่อแบบนี้เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตโดยตรงไม่ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ เครือข่ายอืน และเป็นการเชื่อมต่อตลอดเวลาคือ ตลอด 24 ชั่วโมง และ ทุกวัน จะใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่ใช้ก็จะเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ ทางหน่วยงานที่ต้องการใช้วิธีเชื่อมต่อแบบนี้ต้องจัดหาได้แก่

           สายสัญญาณสื่อกลางอาจเป็นสายเช่าพิเศษ เช่น Leased Line, ISDN เป็นต้น

           อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณสื่อกลาง อุปกรณ์ที่ว่านี้คือ Router ซึ่งทำหน้าที่เป็น Gateway สู่อินเตอร์เน็ต

           การเชื่อมต่อทำได้โดยใช้อุปกรณ์ Router ทำการเชื่อมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือ เน็ตเวิร์กของหน่วยงานเข้ากับสายสัญญาณสื่อกลาง สำหรับสายสัญญาณสื่อกลางนี้จะต่อไป ยังหน่วยงานผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือ Internet Service Provider (ISP) เนื่องจากว่า ISP มีวงจรที่เชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อแล้วคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์ก ของหน่วยงานนั้น ก็จะสามารถติดต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา


        2. เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบ Dialup IP การเชื่อมต่อวิธีนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบไม่ตลอดเวลา เมื่อไรที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตก็ค่อยทำการ เชื่อมต่อ และเมื่อเลือกใช้ก็ค่อยยกเลิกการเชื่อมต่อ วิธีนี้เหมาะกับหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณพอ ที่จะใช้วิธีแรกหรือหน่วยงานขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปอาจใช้วิธีนี้เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายไม่แพง

           การเชื่อมต่อวิธีนี้ใช้ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์คือเมื่อไรที่ต้องการใช้อินเตอร์ก็ให้หมุนโทรศัพท์ติดต่อไป สิ่งแรกที่ท่านที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตวิธีนี้ต้องทำคือ ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของหน่วยงานผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต หรือ ISP(Internet service provider) เจ้าใดเจ้าหนึ่ง เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ทางISP จะให้ชื่อผู้ใช้(user account) และรหัสผ่าน(password) พร้อมทั้งเบอร์โทรศํพท์สำหรับติดต่อใช้อิน เตอร์เน็ต เบอร์โทรศัพท์ที่ว่านี้บางทีอาจมีเป็นร้อยเบอร์ หรือพันเบอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าISPมีสมาชิก มากน้อยเท่าไร


        3. เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบ Terminal Emulation การเชื่อมต่อวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ลักษณะการเชื่อมต่อเหมือนกับวิธีที่สอง คือผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ มีข้อแตกต่างจากวิธีที่สองอยู่ตรงที่รูปแบบการใช้งาน มีรูปแบบเดียวคือต้องใช้ในแบบ text เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในแบบกราฟิกได้ บริการอะไรก็ตามในอินเตอร์เน็ตก็ตามที่เป็นมีลักษณะการใช้งาน เป็นแบบกราฟิก จะใช้ไม่ได้ในการเชื่อมต่อวิธีนี้ เช่น Web เป็นต้น ส่วนบริการที่มีลักษณะการใช้งานเป็น text ย่อมสามารถใช้ในการติดต่อวิธีนี้ได้ เช่น จดหมายอิเล็คโทรนิคส์ (E-mail) เป็นต้น ดังนั้นบางแห่งจึงเรียกการเชื่อมต่อวิธีนี้ว่า การติดต่อแบบไปรษณีย์เท่านั้น (E-mail Only Connection)
 

ริการที่พบได้บนอินเตอร์เนต

    1. Electronic mail ประกอบด้วย
        ชื่อผู้ใช้ (User name)
        @
        ชื่อโดเมน (Domain name)
        เช่น student@dusit.ac.th
        ประเภทของ E-mail
        1. Corporate e-mail คือ อีเมล ที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นให้กับพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรนั้น เช่น b52xxxxxx@csc.ku.ac.th
        2. Free e-mail คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น www.hotmail.com, www.yahoo.com


    2. บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)
        การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File) คือ การรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
        การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์


    3. บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message) คือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย


    4. บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
        1. Web directory คือ การค้นหาโดยการเลือก Directory ที่จัดเตรียมและแยกหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เช่น www.yahoo.com
        2. Search Engine คือ การค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Search โดยการเอาคำที่เราต้องการค้นหาไปเทียบกับเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีคำที่เราต้องการค้นหา จากนั้นจะแสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องขึ้นมา แบ่งได้
           1. การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search)
           2. การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search)
        3. Metasearch คือ การค้นหาข้อมูลแบบ Search engine แต่จะทำการส่งคำที่ต้องการไปค้นหาในเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลอื่นๆ อีก ถ้าข้อมูลที่ได้มีซ้ำกัน ก็จะแสดงเพียงรายการเดียว เช่น www.thaifind.com, www.search.com


        5. บริการกระดานข่าวหรือ เว็บบอร์ด (Web board) เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ ในหัวข้อที่สนใจ


        6. ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นการสนทนาออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าไปยัง website ที่ให้บริการ เช่น www.sanook.com
,
www.msn.com

ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เนต

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

    1.ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร

    2.ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร

    3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

    4.พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


โทษของอินเทอร์เน็ต

    1.ทำให้เกิดการล่อลวงมากขึ้น

    2.มีสื่อลามกอนาจารเพิ่มมากขึ้น

    3.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อาจเกิดขึ้นได้

    4.มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย

     5.เด็กนักเรียนจะเสียเวลากับการเล่นเกมส์ออนไลน์มากเกินไป

 กลับหน้าหลัก